Announcements

**วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)  กำหนดการเผยแพร่ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย**