เปิดรับบทความวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ปี 2567

07-12-2022

-- วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์เปิดรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2567 และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 3 ท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป --