About the Journal

วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Focus and Scope)

     วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน  โดยบทความที่จะลงตีพิมพ์เผยแพร่ต้องไม่เคยนำไปเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อลงในวารสารอื่น ๆ

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์

     บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครอบคลุมทางด้าน

 1. วิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา
 2. วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุและผลิตภัณฑ์
 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยาการแพทย์ วิทยาการสุขภาพและความงาม
 4. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีการผลิต
 5. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่รับ (Types of Articles)

เปิดรับบทผลงาน 2 ประเภท คือ

 1. บทความวิจัย (research article)
 2. บทความวิชาการ (academic article)

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

      บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณา โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-Blind  Peer Review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก (Publication Frequency)

วารสารกำหนดการออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับและตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี 

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

ไม่มีนโนบายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ