กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
   รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล                         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล                      รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์  บุญส่งแท้                                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
บรรณาธิการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา ทากัน      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กองบรรณาธิการ 

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัตร นานันท์                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก               มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา  วังวนสินธ์        มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาพร บุญมี                  มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มงคลกร ศรีวิชัย             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรกร กรพรม                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ดร.ฆนธรส ไชยสุต                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่