วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

2023-04-11

มีเป้าหมายและขอบเขตรับตีพิมพ์บทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  กำหนดออก ปีละ 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์, ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน, ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน, ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม, ฉบับที่ 5 กันยายน– ตุลาคม และ ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม
ISSN 2822-132X (Print)
ISSN 2822-1338 (Online)