การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์และระบาดวิทยา ของโควิด-19

ผู้แต่ง

  • วัฒนา ชยธวัช สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.450

คำสำคัญ:

การวิเคราะห์กลุ่ม , โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) , อัตราการติดเชื้อ

บทคัดย่อ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้มีการระบาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ธันวาคม 2562 การจัดกลุ่มพื้นที่เป็นมาตรการสำคัญในการบริหารจัดการโรคติดเชื้อนี้ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์กลุ่มจังหวัดจากข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ขนาดครัวเรือน รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน อัตราการติดเชื้อ และอัตราการเสียชีวิต จากการวิเคราะห์กลุ่มโดยใช้ K-mean clustering พบว่า สามารถจัดกลุ่มจังหวัดได้เป็น 4 กลุ่ม จำแนกตามอัตราการติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิต กลุ่ม 1 ปานกลาง จำนวน 23 จังหวัด กลุ่ม 2 และ 4 ต่ำ จำนวน 28 และ 21 จังหวัด ตามลำดับ และกลุ่ม 3 สูง จำนวน 5 จังหวัด เมื่อทำการแจกแจงจังหวัดตามการวิเคราะห์กลุ่มและการจัดจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ย่อยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 มกราคม 2565) ของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ที่จัดเป็นพื้นเป็นที่ควบคุม (สีส้ม) 44 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 25 จังหวัด และ พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 8 จังหวัด ทำให้สามารถจำแนกระดับของจังหวัดพื้นที่ในแต่ละสีว่ายังมีอัตราการติดเชื้อและอัตราการตายอีกสีละ 3 ระดับ (สูง กลุ่ม 3 กลาง กลุ่ม 1 และ ต่ำ กลุ่ม 2 และ 4) ด้วย ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-10

How to Cite

ชยธวัช ว. (2023). การจัดกลุ่มจังหวัดในประเทศไทยด้วยปัจจัยประชากรศาสตร์และระบาดวิทยา ของโควิด-19 . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(1), 1–18. https://doi.org/10.57260/stc.2023.450