การพัฒนาลิปบาล์มสมุนไพรไทยด้วยวัตถุดิบและสีธรรมชาติ

ผู้แต่ง

  • พรอนันต์ บุญก่อน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ณัฐพร ทุยเวียง สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • สุพัตรา สุเนตรปิยฉัตร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.519

คำสำคัญ:

ลิปบาล์ม , สมุนไพรไทย , การสกัด , สีธรรมชาติจากพืช , การประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสูตรลิปบาล์มสมุนไพรไทยโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ             โดยแบ่งออกเป็นสองการทดลอง ประกอบด้วยการทดลองที่ 1 ศึกษาชนิดของน้ำมันที่เหมาะสมต่อการสกัดกระชาย ขิง ตะไคร้ โดยใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันละหุ่ง พบว่า น้ำมันปาล์มมีความเหมาะสมกว่าน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันละหุ่ง เนื่องจากได้ปริมาตรของน้ำมันสกัดที่สูงกว่าน้ำมันชนิดอื่น และอุณหภูมิของสารสกัดไม่สูงมาก ไม่มีกลิ่นฉุน ส่วนการทดลองที่ 2 ศึกษาการสกัดสีจากพืช 10 ชนิด ด้วยน้ำมันมะพร้าว ได้แก่ ฟักทอง ขมิ้น แครอท ดอกทองอุไร มันม่วง กะหล่ำม่วง ใบเตย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวก่ำ และเปลือกแก้วมังกร เพื่อนำไปปรับสีของลิปบาล์มสมุนไพร พบว่า พืช 3 ชนิดที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปพัฒนาสูตร           ลิปบาล์มสมุนไพร ได้แก่ ฟักทอง ทองอุไร และ ใบเตย เนื่องจากให้ลิปบาล์มที่มีสีสวย และสกัดสีได้ง่ายกว่าพืชชนิดอื่น เมื่อนำผลิตภัณฑ์ทั้งสามสูตรที่พัฒนาได้นั้นมาทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาและพนักงานทั่วไปจำนวน 20 คน ทั้งเพศชายและหญิง ช่วงอายุ 18-60 ปี  พบว่าภายหลังการทดสอบใช้เป็นเวลา 1 เดือน สูตรที่ประกอบด้วยน้ำมันสมุนไพรกระชาย ขิง ตะไคร้ ที่ผสมสีที่สกัดจากฟักทองเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด มีคะแนนอยู่ในระดับที่ชอบมากถึงชอบมากที่สุด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-07

How to Cite

บุญก่อน พ., ทุยเวียง ณ. ., & สุเนตรปิยฉัตร ส. (2023). การพัฒนาลิปบาล์มสมุนไพรไทยด้วยวัตถุดิบและสีธรรมชาติ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(2), 1–12. https://doi.org/10.57260/stc.2023.519