พฤติกรรมการจัดการสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • ฐิติกร โภชน์เจริญ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วิทญา ตันอารีย์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.533

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการจัดการสุขภาพ , คุณภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการจัดการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 280 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการจัดการสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?^{x\bar{}}=3.52; SD=0.55) คุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?^{x\bar{}}=3.49; SD=0.44) พฤติกรรมการจัดการสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (r=0.408,        P-vaule<0.01) ทั้งนี้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวาแผนดูแลผู้สุงอายุระยะยาว และนำไปพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-23

How to Cite

โภชน์เจริญ ฐ. ., & ตันอารีย์ ว. . (2023). พฤติกรรมการจัดการสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(3), 12–24. https://doi.org/10.57260/stc.2023.533