อินวิโวสแตท – โปรแกรมวิเคราะห์สถิติที่ใช้งานได้ฟรี

ผู้แต่ง

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.537

คำสำคัญ:

อินวิโวสแตท , โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ

บทคัดย่อ

สถิติเป็นศาสตร์และศิลป์ในการสรุปงานวิจัยเชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติช่วยให้กระบวนการทางสถิติในงานวิจัยมีประสิทธิภาพ โปรแกรมอินวิโวสแตท (InVivoStat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยมีพื้นฐานจากโปรแกรม R สามารถวิเคราะห์สถิติดังต่อไปนี้ สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ฯลฯ) การวัดเดี่ยวและการวัดซ้ำ สถิติพาราเมตริก (t-test, ANOVA, ANCOVA) การวิเคราะห์อำนาจทดสอบ (การคำนวณขนาดตัวอย่าง) การพล็อตกราฟ (ผังการกระจาย, แผนผังกล่อง เป็นต้น) การปรับค่าพี (p-value) (การทดสอบเปรียบเทียบหลายรายการ) การวิเคราะห์การตอบสนองต่อขนาดยา (การปรับเส้นโค้งแบบไม่เชิงเส้น) สถิตินอนพาราเมตริก (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney) การทดสอบไคสแควร์และฟิชเชอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การอยู่รอด และสถิติหลายตัวแปร (การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และ การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเชิงเส้น) โปรแกรมนี้จึงเหมาะสมกับผู้ที่มีข้อจำกัดการเข้าถึงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ที่สำคัญคือ นักวิจัยสามารถอ้างอิงว่าได้ใช้โปรแกรมอินวิโวสแตทในการวิเคราะห์สถิติในผลงานวิชาการที่นำไปเผยแพร่ได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการละเมิดลิขสิทธิ์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-23

How to Cite

ชยธวัช ว. (2023). อินวิโวสแตท – โปรแกรมวิเคราะห์สถิติที่ใช้งานได้ฟรี . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(3), 54–71. https://doi.org/10.57260/stc.2023.537