การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า

ผู้แต่ง

  • สุทธินันท์ บุญกาวิน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วัชรพล กันใจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ศิริกรณ์ กันขัติ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.598

คำสำคัญ:

การพัฒนาระบบ , ระบบบริหารจัดการ , รถเช่า , MVC web application

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า และ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนประชากร จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่า การพัฒนาระบบใช้ PHP framework w3schools เป็นเว็บไซต์สำหรับเรียนรู้โค้ด จะคล้ายกับ bootstrap ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน และใช้ CSS JavaScript ในการพัฒนา และใช้ Apache 8.6.0 คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเว็บ Web Server และยังมีระบบบริหารจัดการรถเช่าเป็นเครื่องมือในการวิจัยด้วยเพื่อเก็บการประเมินพิพึ่งพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ระบบบริหารจัดการรถเช่า ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ใช้ทั่วไป สามารถดูได้อย่างเดียว ส่วนสมาชิก สามารถจองรถ และมีระบบชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด และ ส่วนผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน อนุมัติการจอง และตรวจสอบการชำระเงินได้ 2)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.27 ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้ประโยขน์จากการเช่ารถออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาเช่าที่ร้านและเพิ่มช่องทางรายได้ธุรกิจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-12

How to Cite

บุญกาวิน ส., กันใจ ว. ., & กันขัติ์ ศ. . (2023). การพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่า . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 19–30. https://doi.org/10.57260/stc.2023.598