การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนาเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้แต่ง

  • ธีรวุธ ปันศรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ศิริกรณ์ กันขัติ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2024.758

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชัน, ภาษาล้านนา, แอนดรอยด์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนา 2) แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิ เคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนา วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) สามารถสร้างแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนาได้ โดยผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนภาษาล้านนา ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.27 และ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.58

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-29

How to Cite

ปันศรี ธ., & กันขัติ์ ศ. (2024). การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาล้านนาเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 2(2), 44–57. https://doi.org/10.57260/stc.2024.758