A Comparative Randomized Controlled Trial Study: The Effects of Shoulder Massage and Acupressure Point Massage on Upper Trapezius Muscle Pain Syndrome

ผลของการนวดแนวเส้นพื้นฐานและนวดจุดสัญญาณในผู้ป่วยที่มีอาการปวดพังผืดและกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน

Authors

  • Pitchayapha Inphrom Thai Traditional Medicine Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok
  • Sasitorn Thongdee Thai Traditional Medicine Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok
  • Jirawan Phetchui Thai Traditional Medicine Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok
  • Piyathida Yothaboriban Thai Traditional Medicine Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok

Keywords:

Shoulder massage, Acupressure point, Upper Trapezius muscle pain syndrome

Abstract

          This study aimed to compare the effectiveness of shoulder massage and acupressure point massage on patients suffering from upper trapezius muscle pain syndrome with those receiving the standard treatment involving an application of Diclofenac Gel. Through purposive sampling, forty-five patients with upper trapezius muscle pain syndrome at Chorchongkho Thai Traditional Medicine clinic were selected as participants. They were randomized into three groups of fifteen patients, each group receiving either and application of Diclofenac Gel, a shoulder massage, or an acupressure point massage. The research was approved by the Human Research Ethics Committee of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The research instruments included Thai Royal massage, shoulder massage, and acupressure point massage. The participants were treated three times per week for one week. A goniometer was used to measure their range of motion, and an algometer was used to identify the degree of muscle tenderness. The pain scale of 0 to 10 was used to measure the pain before and after the treatment, and the difference between the two was found to be statistically significant at .05. The findings revealed that the shoulder massage and the acupressure point massage could relieve the pain and increase the pressure-pain threshold with a statistical importance of .05 when compared to the levels obtained from the application of Diclofenac Gel. This research indicates that basic shoulder massage and acupressure point massage can both help relieve pain and that Thai traditional massage was effective in pain relief and could be applied as an alternative non-pharmacological treatment for patients with myofascial pain syndrome or behavior related pain.

References

Pott, H, Baeumler P, lrnich D. Diagnosis of myofascial pain syndrome in chronic pain patients in daily clinical practice. JAMS 2018;11(4):259-60.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562. 2563 [15 สิงหาคม 2565]. เข้าถึงได้จากhttp://dmsic.moph.go.th/index/detail/8297

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ Myofascial pain syndrome fibromyalgia. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้น; 2552.

วิมล ศรีวิชา. การรักษาทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (Myofascial pain syndrome). วารสารหัวหินสุขใจไกลกังวล 2559;1(1):10-28

Netter FH. Atlas of human anatomy. sixth edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2014.

แสงอรุณ ดังก้อง. กายภาพบำบัดในโรคปวดพังผืดกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน. เวชบันทึกศิริราช 2561;11(1):27-33.

ยอดชาย บุญประกอบ, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ, เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทักษ์, ธนาภรณ์ ศรีเจษฎารักข์, วนัชพร สุภเสถียร และโชคชริน นาแข็งฤทธิ์. จุดกดเจ็บไก: รักษาได้หรือเพียงทุเลาอาการ. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2559; 49(1):155-66.

Simons D, Travell J, Simons L. Travell & Simmons’ Myofascial Pain and Dysfunction, The Trigger Point Manual Volume 1. Upper Half of Body. 2nd ed. Williams and Wilkens; 1999.

ศรีวรรณ สวยงาม, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์, มณี อาภานันทิกุล. ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 2560;28(2):42-54.

วิศรุต บุตรากาศ, เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล. ผลการรักษาของการนวดไทยต่อองศาการเคลื่อนไหวของคอ อาการปวด และความวิตกกังวลในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดของกล้ามเนื้อบ่า. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2562;31(1):9-20.

โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราช สำนัก): การนวดพื้นฐาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 2554.

โรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. หัตถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำนัก) ตอนที่ 2: การนวดจุดสัญญาณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ์; 2557.

โสภา ลี้ศิริวัฒนกุล, คณิสร เจริญกิจ, วิภารัตน์ ภิบาลวงษ์. ผลของโปรแกรมการนวดแผนไทยต่อกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากร. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2561;29(2)2:129-41.

ร่มฉัตร ประเสริฐ, อาทิตย์ พวงมะลิ, สุรีพร อุทัยคุปต์. ขีดกั้นระดับการรับความรู้สึกเจ็บปวดด้วยแรงกด และภาวะทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุที่มีอาการปวดคอเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 2556;25(2):203-11.

พิชญาภา อินทร์พรหม, พิชญาภา อัตตโนรักษ์. ผลการนวดไทยแบบราชสำนักต่อพิสัยการเคลื่อนไหว ความโค้งของหลังส่วนล่าง และระดับความปวดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่าง. วารสารเกื้อการุณย์. 2563;27(2):130-43.

นันทกา อยู่คง, ไชยยงค์ จรเกตุ, อรอุมา บุณยารมย์. การเปรียบเทียบผลการรักษาในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด บริเวณกล้ามเนื้ออัพเปอร์ทราพีเซียสด้วยการนวดไทยแบบราชสำนัก และเทคนิคอิซคิมิกคอมเพรสชั่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 2557;14(1):155-166.

Osafo N, Agyare C, Obiri, D, Antwi O. Mechanism of action of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 1st ed. Intech Open Science; 2017.

Additional Files

Published

09-12-2022

How to Cite

1.
Inphrom P, Thongdee S, Phetchui J, Yothaboriban P. A Comparative Randomized Controlled Trial Study: The Effects of Shoulder Massage and Acupressure Point Massage on Upper Trapezius Muscle Pain Syndrome: ผลของการนวดแนวเส้นพื้นฐานและนวดจุดสัญญาณในผู้ป่วยที่มีอาการปวดพังผืดและกล้ามเนื้อทราพีเซียสส่วนบน. AdvSciJ [Internet]. 2022 Dec. 9 [cited 2024 Apr. 14];22(2):R48 - R68. Available from: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/391

Issue

Section

Research Articles