Vol. 22 No. 2 (2022): July - December 2022

					View Vol. 22 No. 2 (2022): July - December 2022

ฉบับนี้เป็นปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎคม – ธันวาคม 2565 เพื่อรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในฉบับนี้มีบทความวิจัย 10 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง  ที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมศาสตร์หลายด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

Published: 29-12-2022

ปก/ปกใน/บรรณาธิการแถลง/สารบัญ

Research Articles