The Noise Contour Map and Defining the Boundaries of the Noise Pollution Control Area in the Production Building: A Case Study of a Plastic Factory in Chonburi Province

การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในอาคารผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

Authors

  • Sukon Khawgrib Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, Siam Technology College, Bangkok
  • Nualnit Sangsiriwut Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, Siam Technology College, Bangkok
  • Sasithon Lorenz Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, Siam Technology College, Bangkok
  • Benchamart Thongkhimuk Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, Siam Technology College, Bangkok

Keywords:

Noise Level, Noise Contour Map, Hearing Loss, Plastic Packaging Factory

Abstract

          This cross-sectional study aimed to prepare a noise contour map and determine the noise pollution control area in a plastic packaging factory production building in Chonburi Province. Noise level measurement sampling point is systematically randomized using a grid of 5x5 meters, total of 114 points. The noise level was measured with the Sound Level Meter (IEC 61672-1 Class 2) and calibrated before measuring with Acoustic Calibrator. Data were analyzed with descriptive statistics (minimum, maximum, average and percentage). A noise contour map was created using the SURFER software package (Version 15.0). The study results found that the noise level was in the range of 57.4 - 91.6 dB(A), the average was 80.7 dB(A) and the noise level that were more than 85 dB(A) was 27 points (24%). The highest noise level at the Thermoforming Machine was 91.6 dB(A). The production building area of approximately 1,300 m2 (43%) has a noise level in excess of 85 dB(A), designated as a noise pollution control area. The factory must prepare mitigation measures such as hearing conservation measures, working hours rotation, hearing protection equipment, yearly hearing checkups and update the noise contour map every 3 years or when changing machinery.

References

ผู้จัดการออนไลน์. ‘ฟู้ดเดลิเวอรี่’ ช่วงล็อกดาวน์โควิด ก่อขยะพลาสติกในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเท่าตัว [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000045905

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. รายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปี ประจำปี 2564 [อินเทอร์เน็ต]. 2565 [เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2565]. เข้าถึงได้จาก https://packaging.oie.go.th/new/admin_control_new/html-demo/analysis_file/4890175236.pdf

กลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม. คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก. พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพฯ: 2556.

WorkSafe New Zealand. Working safely with plastic production machinery. [Internet]. 2017 [cited 2022 December 26]. Available from: https://www.worksafe.govt.nz/topic-and-industry/machinery/working-safely-with-plastic-production-machinery/

Lutman M.E. What is the risk of noise-induced hearing loss at 80, 85, 90 dB(A) and above? [Internet]. 2000 [cited 2022 September 13]. Available from: https://academic.oup.com/occmed/article/50/4/274/1394390

Paudel D, Bhandary S, Pokharel A, Chettri ST, Shah SP, Sah BP et al. Noise induced hearing loss among factory workers of Dharan Industrial Area. JBPKIHS 2019; 2(2): 34-9.

พัฒนาพร กล่อมสุนทร, ทุวัน สิมมะลิ, บารเมษฐ์ ภิราล้ำ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในพนักงานโรงงานน้ำตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหาร. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 2556;20(3): 40-51.

โกวิทย์ นามบุญมี. การเปรียบเทียบสมรรถภาพการได้ยินในพนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปหินกับพนักงานโรงแรม [อินเตอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2562]. เข้าถึงได้จาก https://digitaljournals.moph.go.th/tdj/index.php/JHS/article/view/222/214

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 91 ก วันที่ 17 ตุลาคม 2559.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 57 ง วันที่ 12 มีนาคม 2561.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง วันที่ 26 มกราคม 2561.

Golden Software, LLC. Golden Software Surfer v15 - User's Guide. Colorado: Golden software, Inc; 2017.

Amjad-Sardrudi H, Dormohammadi A, Golmohammadi R, Poorolajal J. Effect of noise exposure on occupational injuries: A cross-sectional study [Internet]. 2012 [cited 2022 October 1]. Available from: http://jrhs.umsha.ac.ir/index.php/JRHS/article/view/750/

Dzhambov A, Dimitrova D. Occupational noise exposure and the risk for work-related injury: A systematic review and meta-analysis. [Internet]. 2017 [cited 2022 October 10]. Available from: https://doi.org/10.1093/annweh/wxx078

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 134 ง วันที่ 12 มิถุนายน 2561.

วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์. สุขศาสตร์อุตสาหกรรม กลยุทธ์ ประเมิน ควบคุม และจัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: เบสท์ กราฟฟิค เพรส; 2557.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 33 ง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.

อริสรา ฤทธิ์งาม, เจนจิรา เจริญการไกร, สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ, จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางธรรมชาติ จังหวัดระยอง. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2559;30(3):118-131.

Additional Files

Published

29-12-2022

How to Cite

1.
Khawgrib S, Sangsiriwut N, Lorenz S, Thongkhimuk B. The Noise Contour Map and Defining the Boundaries of the Noise Pollution Control Area in the Production Building: A Case Study of a Plastic Factory in Chonburi Province: การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในอาคารผลิต กรณีศึกษา โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี. AdvSciJ [Internet]. 2022 Dec. 29 [cited 2024 Apr. 14];22(2):R145 - R159. Available from: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/420

Issue

Section

Research Articles