Effects of Liquid Vermicompost on Growth of Jewel Orchid in Tissue culture

ผลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ

Authors

  • Penkhae Rungrueng Agriculture and Technology Agricultural program, Faculty of Science of Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
  • Haruethairat Pricha Agriculture and Technology Agricultural program, Faculty of Science of Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

Keywords:

Liquid vermicompost , Jewel Orchid , Tissue culture

Abstract

          The objective of this study the effect of liquid vermicompost on growth of Jewel Orchid in tissue culture. The node of Jewel Orchid was cultured on modified MS media using liquid vermicompost at 4 concentrations, 15, 20, 25, and 30 ml/l, instead of the MS stock 1 (NH4NO3, KNO3, KH2PO4, H3BO3, KI), with coconut water 150 ml/l and BA 0.2 mg/l compared with the Murashige and Skoog (MS) medium which were supplemented 150 ml/l of coconut water and 0.2 mg/l of BA.  The cultures were incubated at temperature 25±2 oC with light 16 hrs./day for 60 days. The results showed that media using liquid vermicompost at 15 ml/l with 150 ml/l of coconut water and 0.2 mg/l of BA gave the highest number of shoots, plant height, number of leaves, leaf width, number of root and root length (2.60±0.52 shoots 17.3±0.31 mm. 2.70±0.48 leaves 9.1±0.22 mm. 2.60±0.69 roots 6.7±0.17 mm. respective) had significant differences (P<0.05) and gave growth bester more than MS media. Therefore, liquid vermicompost trend can be used as a replacement for MS stock 1 in tissue culture.

References

พืชเกษตร. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของว่านน้ำทอง. [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://puechkaset.com

สำนักพิมพ์บ้านและสวน. ว่านน้ำทอง. [อินเท อร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 27 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: https://www.baanlaesuan.com/plants/perennial/137464.html

Rungrueng P, Poojaroen J, Kalawong S, Sungthongwises K, Jantaratin P. The use of hydroponic nutrient solutions replacing MS media in Venus Flytrap (Dionaea muscipula) tissue culture. Khon Kaen Agriculture Journal 2019;47(5):929-38.

เพ็ญแข รุ่งเรือง, กาญจนา เหลืองสุวาลัย, สายฝน ไวยกูล, เจนจิรา ต่อเชื้อ. การใช้สารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านกระแจะจันทน์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14; 7-8 ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม; 2561.

กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. การใช้สารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินทดแทนธาตุอาหารในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2559;44(1):103-10.

Kashyap S, Kapoor N, Kale R. D. Effect of vermicompost extracts on the in vitro micropropagation of Bacopa monnieri. International Journal of Green Pharmacy 2015;9(1):63-8.

Kashyap S, Tharannum S, Taarini R. Influence of formulated organic Plant tissue culture medium in the shoot regeneration study of Brassica juncea (l.) - Indian mustard. Journal Plant Biotechnology 2019;46:114–8.

Kashyap S, Kapoor N, Kale R. D. Coscinium fenestratum: Callus and Suspension Cell Culture of the Endangered Medicinal Plant Using Vermicompost Extract and Coelomic Fluid as Plant Tissue Culture Media. American Journal of Plant Sciences 2016,7: 899-906.

จาริวัฒณ์ ศิริอินทร์ เธียร ธีระวรวงศ์, นราศักดิ์ บุญมี. ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผักสลัดเบบี้เรดคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์. วารสารแก่นเกษตร 2564;49(2):304-11.

ปริศนา คล้ายทอง. การใช้น้ำหมักสกัดจากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชไร้ดินด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2557.

ไชยพิศษฐ์ เพ็งคำ, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย. อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ำ หมักมูลไส้เดือนดินดินต่อปริมาณไนเตรตและการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิกส์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2561.

สุเทพ ทองแพ, เพชรรัตน์ จันทรทิณ, สมพร หาญพงศ์พันธุ์. การทดลองปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้ดินกลุ่มลายน้ำทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยธนบุรี 2563;197-206.

Sivakumar G, Yu K.W, Paek K.Y. Production of biomass and ginsenosides from adventitious roots of Panax ginseng in bioreactor cultures. Engineering in Life Sciences 2005;(4):333-42.

DalCorso G, Manara A, Piasentin S, Furini A. Nutrient metal elements in plants. Metallomics 2014;10(6):1770-88.

Monfort L.E.F, Bertolucci S.K.V, Lima A.F, Carvalho A.A, Mohammed A, Blank A.F, Pinto J.E.B.P. Effects of plant growth regulators, different culture media and strength MS on production of volatile fraction composition in shoot cultures of Ocimum basilicum. Industrial Crops and Products 2018;116:231-9.

กรรณิกา โพธิ์สามต้น. ผลของ BA ต่อการเจริญเติบโตของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ; 2555.

กรมวิชาการเกษตร. น้ำสกัดชีวภาพ. [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 15 ตุลาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: http://www.organicthailand.com/article-th-5430

Additional Files

Published

31-07-2023

How to Cite

1.
Rungrueng P, Pricha H. Effects of Liquid Vermicompost on Growth of Jewel Orchid in Tissue culture: ผลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญเติบโตของว่านน้ำทองในสภาพปลอดเชื้อ. AdvSciJ [Internet]. 2023 Jul. 31 [cited 2024 Apr. 18];23(2):R44-R55. Available from: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/452

Issue

Section

Research Articles