Vol. 23 No. 2 (2023): July - December 2023

					View Vol. 23 No. 2 (2023): July - December 2023

ฉบับนี้เป็นปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 เพื่อรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในฉบับนี้มีบทความวิจัย 11 บทความ และบทความวิชาการ 1 บทความ  ที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

Published: 12-10-2023

ปก/ปกใน/บรรณาธิการแถลง/สารบัญ

Research Articles