Development of Acupressure Chair to Relieve Shoulder for Students of Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology

การพัฒนาเก้าอี้กดจุดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Authors

  • Aumpol Bunpean Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute
  • Ekapol Maonpolsri Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute
  • Kanyarat Yudyang Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute
  • Decha Ruangna Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute
  • Pornwilai Khamplang Department of Thai Traditional Medicine, Faculty of Public Health and Allied Health Sciences, Praboromarajchanok Institute

Keywords:

acupressure chair, massage, shoulder pain

Abstract

         This research and development aims to study the shoulder pain relief problem, to develop an acupressure chair and trail. The subjects were 8 students for group discussion and 30 students for trial. The subjects are selected by purposive sampling. Data were collected by using group discussion questionnaire, pain assessment form and satisfaction assessment form. The data were analyzed by content analysis, descriptive statistics (frequency distribution, percentage, mean, standard deviation), and paired t-test. The research found subjects had a method for relieving shoulder pain but found that the problem was difficult self-massage, long queues for hospital treatment and the use of topical drugs often left clothing stains. Therefore, they need device to relieve shoulder pain. Then the researcher developed an acupressure chair to reduce shoulder pain with a round wooden, 1.7 cm. diameter at the top, and steel plate for the foot pedal, connected to sling and spring for pulling round wooden to the shoulder area, along with an instruction manual. After using acupressure chair once a day for 15 minutes each other day, total of 3 sessions resulted in a statistically significant reduction in shoulder pain at the 0.001 level and overall satisfaction was at the highest level.   (gif.latex?\fn_cm&space;\bar{x}=4.35, SD=0.69)

References

ประถมพร มาตย์วิเศษ. ผลการใช้ลูกกลิ้งมหัศจรรย์ต่อการลดความปวดบ่า. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2561;15(3):65-75.

อำพล บุญเพียร, ธิดารัตน์ แจ่มปรีชา, นิภาพร แสนสุรินทร์. ผลของการนวดด้วยน้ำมันกระดูกไก่ดำและน้ำมันไพลต่ออาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ จากออฟฟิศซินโดรม. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2562;17(1):95-105.

คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ์, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, ปรีชา หนูทิม, วไลรัตน์ ศิริวงศ์, ภาวิณี อ่อนนุช. 2557.การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการนวดไทยกับการใช้ยาไดโคลฟีแนค (Diclofenac) ในการลดอาการปวดบ่า. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2557;23(5):842-9.

สุรเมศวร์ ศิริจารุวงศ์. โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) [Iอินเทอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2565]. เข้าถึงได้จาก:https://www.samitivejchinatown.com/th/health-article/Office-Syndrome.

อัจฉรา กุลวิสุทธิ์. ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้อ [อินเทอร์เน็ต]. 2561 [เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://www.hfocus.org/content/2018/12/16653.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://anyflip.com/nlzur/yodl.

อำพล บุญเพียร, ปฐมา จันทรพล, วรินทร เชิดชูธีรกุล. ประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำมันลูกประคบและน้ำมันปาล์มต่ออาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ในนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น 2562;40(1):57-68.

นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ, วัชรีพร สาตร์เพ็ชร, ญาดา นภาอารักษ์. การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*POWER. วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 2562;5(1):496-507.

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติกลุ่มอาการปวดเรื้อรังระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ Myofascial Pain Syndrome Fibromyalgia. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง; 2552.

กฤตยา แสนลี, วิชัย อึงพินิจพงศ์, อุไรวรรณ ชัชวาลย์. ผลทันทีของการบำบัดด้วยวิธีกัวซาต่อการบรรเทาอาการปวดบริเวณคอและบ่าที่มีสาเหตุมาจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืดในผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำ. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2557;26(2):169-79.

มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์ อายุรเวทวิทยาลัย. หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสำนัก). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์; 2555.

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา. ตำราการนวดไทยเล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 5. สมุทรสาคร: พิมพ์ดี; 2559.

ศิริศักดิ์ ศรีสังวรณ์, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์, นพวรรณ เปียซื่อ. ผลของการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อบำบัดเสริมการรักษาต่ออาการปวดศีรษะไมเกรน และความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่เป็นไมเกรน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 2558;26(1):39-52.

สมใจ โจ๊ะประโคน, อำพล บุญเพียร, ปฐมา จันทรพล. การพัฒนานวัตกรรมหมอนหนุนกะลาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ สำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564;

;30(1):71-81.

Additional Files

Published

07-08-2023

How to Cite

1.
Bunpean A, Maonpolsri E, Yudyang K, Ruangna D, Khamplang P. Development of Acupressure Chair to Relieve Shoulder for Students of Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology: การพัฒนาเก้าอี้กดจุดเพื่อบรรเทาอาการปวดบ่าสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก. AdvSciJ [Internet]. 2023 Aug. 7 [cited 2024 Apr. 18];23(2):R90-R104. Available from: https://li02.tci-thaijo.org/index.php/adscij/article/view/514

Issue

Section

Research Articles