เกี่ยวกับวารสาร

วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Journal of Technology and Agricultural Innovation)เป็นวารสารผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Agricultural and Biological Sciences) ของบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Agricultural and Biological Sciences) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่เสนอตีพิมพ์ในวารสาร ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ และ มีประสบการณ์ สามารถให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่นักวิจัย/ผู้เขียนก่อนการตีพิมพ์ จำนวน 3 ท่าน หากมีผลการประเมินต่างกันนั้น ให้บรรณาธิการพิจารณา โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (แบบ double-blinded peer review)

Types of articles (ประเภทของผลงานที่จะรับตีพิมพ์) 

  1. บทความวิจัย (Research Articles)
  2. บทความวิชาการ (Academic Articles)
  3. บทความพิเศษ (Special Articles)
  4. จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letter to Editor) เพื่อแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหรือโต้แย้งความเห็นของนักวิจัย อื่น ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ 1) มกราคม – มิถุนายน  2) กรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

    ISSN XXXX-XXXX (Online)