กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี  (มหาวิทยาลัยทักษิณ) 

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฏา  คีรีรัฐนิคม  (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วาริน อินทนา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หาระโคตร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

กองบรรณาธิการ (ผู้ทรงภายใน)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า (มหาวิทยาลัยทักษิณ)
9.
อาจารย์สัตวแพทย์หญิง สุภาพร สมรูป (มหาวิทยาลัยทักษิณ)

กองจัดการวารสาร
1. หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์
3. นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร