Contact

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงค์ เบญจศรี (บรรณาธิการวารสาร)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
Phone 0 7460 9600 ต่อ 7242, 08 1540 7304

Support Contact

นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร (กองจัดการวารสาร)
Phone 0 7460 9600 ต่อ 7242, 08 1540 7304