ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

2023-03-09

                        ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34th National Conference and The 1st International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)) ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566  ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักเรียนและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุมด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ บูธนิทรรศการ นั้น

                        ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวรานี  ซุ่นเซ่ง
โทรศัพท์ 08-1540-7304, 08-9879-8395
E-mail  :  conferencerdi.tsu@gmail.com