การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีอนุกรมกำลังและอินทิเกรต

ผู้แต่ง

  • พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.530

คำสำคัญ:

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่ง , อนุกรมกำลัง , อินทิเกรต

บทคัดย่อ

สมการเชิงอนุพันธ์ เป็นสมการที่มีการนำไปใช้อย่างมากมายในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ จะมีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธี เช่น การใช้อนุกรม อินทิเกรต วิธีการแปลงต่าง ๆ เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ ได้นำวิธีอนุกรมกำลังและการอินทิเกรตมาใช้ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ จากการศึกษาพบว่าวิธีนี้สามารถนำมาหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-07

How to Cite

ศรแก้ว พ. ., & ปิ่นแสงแก้ว ช. . (2023). การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีอนุกรมกำลังและอินทิเกรต. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(2), 46–55. https://doi.org/10.57260/stc.2023.530