การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการออนไลน์ : กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม

ผู้แต่ง

  • พรรพฤษา จันทะแจ่ม คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • วีนารัตน์ แสวงกิจ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.607

คำสำคัญ:

การพัฒนาโปรแกรม , นัดหมาย , คลินิก, ทันตกรรม

บทคัดย่อ

การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน จัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการและประเมินแอปพลิเคชัน ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่คลินิกและผู้ใช้บริการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่คลินิกทันตกรรมจำนวน 3 คน และผู้ใช้บริการคลินิก โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แอปพลิเคชันจัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการ 2) แบบประเมินแอปพลิเคชันจัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันแบ่งอออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนเจ้าหน้าที่คลินิกสามารถจัดการข้อมูลบริการต่าง ๆ วันหยุดของคลินิก และจัดการการ นัดหมาย               ดูข้อมูลและยกเลิกการนัดหมาย ตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการ รวมถึงจัดการการชำระเงิน และดูรายงานรายได้และสถิติการเข้ารับบริการต่างๆ ได้ และส่วนผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอเข้ารับบริการ และจัดการข้อมูลการนัดหมายได้ ตรวจสอบสถานะการนัดหมายได้ผ่านมือถือได้  2)  ผลการประเมินแอปพลิเคชัน พบว่า ด้านการใช้งานของแอปพลิเคชันมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านนำไปใช้ประโยชน์ และการออกแบบ ตามลำดับ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-28

How to Cite

จันทะแจ่ม พ. ., & แสวงกิจ ว. . (2023). การพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการการนัดหมายการเข้ารับบริการออนไลน์ : กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม . วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 31–43. https://doi.org/10.57260/stc.2023.607