การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วดาวอินคา

ผู้แต่ง

  • เจริญชัย บุตรสา นักวิชาการอิสระ
  • ณภัทร เกตุบุญสม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้ก
  • รัฐพรรณ สันติอโนทัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เกศชฎา โชติพูล วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ธวัชชัย เหล็กดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.642

คำสำคัญ:

ถั่วดาวอินคา, องค์ประกอบทางพฤกษเคมี , ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากส่วนใบเพสลาด ส่วนเมล็ด และส่วนเมล็ดที่สกัดน้ำมันออก (Defatted) สกัดด้วยวิธีการหมัก (Maceration) ในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 3 ชนิด (ไดคลอโรมีเทน เอทานอล และอะซิโตน) สารสกัดทั้งหมดนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น (แอลคาลอยด์ สเตรียรอยด์ แทนนิน และฟลาโวนอยด์) โดยอาศัยปฏิกิริยาการเกิดสีหรือตะกอนและศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH radical scavenging การศึกษาพบว่า สารสกัดส่วนใบเพสลาดพบสารพฤกษเคมี 4 กลุ่ม คือ แอลคาลอยด์ สเตรียรอยด์ แทนนิน และฟลาโวนอยด์ สารสกัดส่วนเมล็ดและเมล็ดที่สกัดน้ำมันออก (Defatted) พบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ และ สเตรียรอยด์เท่านั้น และการสกัดด้วย Ethanol ของใบเพสลาดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดในวิธี DPPH โดย (IC50 มีค่าเท่ากับ 59.71 µg/ml)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-11-03

How to Cite

บุตรสา เ., เกตุบุญสม ณ., สันติอโนทัย ร. ., โชติพูล เ. ., & เหล็กดี ธ. (2023). การศึกษาองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของถั่วดาวอินคา. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(ุุ6), 1–13. https://doi.org/10.57260/stc.2023.642