การทำนายพื้นที่เสียหายจากไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • วัฒนา ชยธวัช คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2023.659

คำสำคัญ:

จังหวัดเชียงใหม่ , พื้นที่เสียหาย , ไฟป่า

บทคัดย่อ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟป่ามากที่สุดของประเทศ การพยากรณ์พื้นที่เสียหายจากไฟป่าของจังหวัดเขียงใหม่มีข้อมูลจำกัดจึงทำการพยากรณ์โดยการใช้ตัวแบบจากทฤษฎีระบบเกรย์ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนน้อย ข้อมูลพื้นที่เสียหาย (ไร่) จากไฟป่าของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 จึงนำมาใช้ในการพยากรณ์พื้นที่เสียหายในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งพบว่าตัวแบบเกรย์ที่ได้มีการปรับค่าความคลาดเคลื่อน (GM(1,1)EPC) มีค่าเฉลี่ยของร้อยละความผิดพลาดสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error - MAPE) เพียงร้อยละ 11.70 ซึ่งใช้พยากรณ์ได้ดี โดยจะมีพื้นที่เสียหาย 32,220 ไร่ สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาร้อยละ 8.71 อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่สามารถตรวจสอบกับค่าจริงได้

Author Biography

วัฒนา ชยธวัช, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

-

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-10-20

How to Cite

ชยธวัช ว. (2023). การทำนายพื้นที่เสียหายจากไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(5), 22–31. https://doi.org/10.57260/stc.2023.659