ระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ร้านณัฏฐ์นิดาฟาร์ม

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐ์นิดา คำอ่อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • บุญทา จิ่งตา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • พิมพ์ชนก สุวรรณศรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.57260/stc.2024.767

คำสำคัญ:

ระบบขาย, สินค้าเกษตรกร , สินค้าออนไลน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ร้านณัฏฐ์นิดาฟาร์ม  2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ร้านณัฏฐ์นิดาฟาร์ม เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าของกิจการและลูกค้า จำนวน 15 คน ผลการวิจัยคือ                1) ระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.1) เจ้าของกิจการหรือผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพิ่ม-ลบข้อมูลของสินค้า ตรวจสอบการชำระเงิน ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้าของลูกค้า และมีการคำนวณสรุปผลการขายสินค้าเกษตรกรประจำวัน / เดือน / ปี  1.2) ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า เพิ่มลงในตะกร้า กดชำระเงิน ดูรายละเอียดการสั่งซื้อย้อนหลัง พิมพ์ใบเสร็จ รวมถึงระบบมีการคำนวณค่าส่ง ช่วยลดเวลาในการให้บริการจากร้านค้า 2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถาม สรุปได้ว่าเจ้าของกิจการและลูกค้ามีความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.76

References

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ. (2562). วงจรพัฒนาการพัฒนาระบบ. สืบค้นจาก https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29

จารุณี ภัทรวงษ์ธนา. (2559). การขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าหัตถกรรมชุมชน ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 10(2), 163-175. สืบค้นจาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FEU/article/view/59713

ดารณี ภัสสรขจร, ทวีศักดิ์ คำลือ และ ทวีศักดิ์ คำลือ. (2567). การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้าออนไลน์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 2(2), 32–43. สืบค้นจาก https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/756

ณัฐภัทร สุวรรณศิลป์, ปิยะดา กันตรัตนากุล และ กฤติกา สังขวดี. (2566). การพัฒนาระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา: ร้านกลับตานีสาขาพิษณุโลก. วารสารร่มยูงทอง, 1(2), 36-52. สืบค้นจาก https://so08.tci-thaijo.org/index.php/romyoongthong/article/view/1993

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สุรีวิยาสาส์น.

พวงรัตน์ จิมพล. (2562). ระบบการจัดเอกสารโดยใช้ฐานข้อมูลแบบกระจายบนเทคโนโลยีเว็บ.

เอกสารใน The 5th National Conference on Computing and information Techmology, 558-893. กรุงเทพมหานคร.

ยุทธศาสตร์ บุญกว้าง. (2562). ระบบจัดการสินค้าคลังร้านเจษฎา. ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รัชชานนท์ ใจหมื่น และ อังศนา พงษ์นุ่มกูล. (2566). การพัฒนาระบบจัดการผ้ากะเหรี่ยง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 1(4), 44–58. สืบค้นจาก https://li02.tci-thaijo.org/index.php/STC/article/view/618

วิจิตรา พรหมจรรย์. (2564). มายเอสคิวแอล. สืบค้นจาก https://race.nstru.ac.th/home_ex/blog/topic/show/2940

อธิษา หอมประสิทธิ์. (2563). พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อจากตลาดออนไลน์. สืบค้นจาก http://www.ba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2563-5-8_1630036571

อาทิตย์พร เกษตรสุขใจ. (2561). ระบบขายสินค้าร้านประเสริฐการเกษตร. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

อารยา ถาพร และ จุฬารัตน์ อักษร. (2564). ระบบขายเสื้อผ้ามือสอง กรณีศึกษาร้านน้องตี้. สืบค้นจาก https://ms.udru.ac.th/bc/assets/project_uploads/

อานนท์ วิเศษรุ่งเจริญ. (2564). ระบบร้านค้าสินค้าเกษตรกรออนไลน์และสินค้าแปรรูป. สืบค้นจาก http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-06-07

How to Cite

คำอ่อง ณ. ., จิ่งตา บ. ., & สุวรรณศรี พ. . (2024). ระบบขายสินค้าเกษตรกรออนไลน์ ร้านณัฏฐ์นิดาฟาร์ม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน, 2(3), 37–52. https://doi.org/10.57260/stc.2024.767