เกี่ยวกับวารสาร

ISSN 2822-1303 (Online)

วารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (Journal of Technology and Agricultural Innovation)เป็นวารสารผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและชีวภาพ (Agricultural and Biological Sciences) ของบุคลากร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ

Announcements

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

2023-03-09

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-04-03

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ