เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์    :      วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความ ทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์

บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สาขาพืชไร่นา

2.สาขาพืชสวน

3.สาขาปฐพีวิทยา

4.สาขาโรคพืช

5.สาขากีฎวิทยา

6.สาขาสัตวศาสตร์

7.สาขาเกษตรกลวิธาน

8.สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

9.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการพิจารณาบทความ     :  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารจะต้องส่งในรูปแบบการเขียนตามที่วารสารกำหนด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคำแนะนำการเตรียมต้นฉบับสำหรับตีพิมพ์) บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งพิมพ์ตามที่เห็นสมควร และไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ของวารสาร

ประเภทของบทความที่รับ

ตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท คือ

1.บทความวิจัย (research article)

 2.บทความวิชาการ (academic article) 

ภาษาที่รับตีพิมพ์                    :    ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดการออกเผยแพร่       :    วารสารกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 4 เดือน/ปี ตีพิมพ์ฉบับละไม่น้อยกว่า 7 เรื่อง ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

กองบรรณาธิการวารสาร   ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าทำเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกขั้นตอน (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ

เจ้าของวารสาร  :        คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน