เกี่ยวกับวารสาร

กำหนดการออกเผยแพร่       :     

วารสารกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 4 เดือน/ปี 

ตีพิมพ์ฉบับละไม่น้อยกว่า 7 บทความต่อฉบับ  ไม่เกิน 13 บทความต่อฉบับ  ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความทางด้านเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. สาขาพืชไร่นา

2.สาขาพืชสวน

3.สาขาปฐพีวิทยา

4.สาขาโรคพืช

5.สาขากีฎวิทยา

6.สาขาสัตวศาสตร์

7.สาขาเกษตรกลวิธาน

8.สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

9.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ คณาจารย์ นิสิต  นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน

การตอบรับบทความ

บทความทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งพิมพ์ตามที่เห็นสมควร และไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ของวารสาร

*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจและแก้ไขบทความที่เสนอเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

*The Editorial Board Claims a right to review and correct all articles submitted for publishing

กองบรรณาธิการวารสาร   ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าทำเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกขั้นตอน (Processing fees and/or Article Page) จากผู้นิพนธ์บทความ

Announcements

ขอเชิญท่านผู้เข้าใช้บริการระบบวารสารออนไลน์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

2024-01-09

ขอเชิญท่านผู้เข้าใช้บริการระบบวารสารออนไลน์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการและให้ข้อเสนอแนะความต้องการของท่าน

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน

ตามลิ้งก์ https://forms.gle/dC4bwe1YVUQoHEKb8      

Read more about ขอเชิญท่านผู้เข้าใช้บริการระบบวารสารออนไลน์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-03

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ