แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

2023-09-22

ตามทีวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชื่อภาษาอังกฤษตรงกับชื่อปัจจุบันตามรายละเอียดดังนี้

เลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม)

๑. ชื่อภาษาไทย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ

๒. ชื่อภาษาอังกฤษ  Warasan Wittayasat Kaset Lae Kan Chatkan

๓. เลข E-ISSN  2697-5378

เลข E-ISSN และชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่)

  • ชื่อภาษาไทย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ
  • ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ Journal of Agricultural Science and Management
  • E-ISSN 2985-1904

ทั้งนี้ตั้งแต่วารสารปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ชเนษฎ์ ม้าลำพอง)

บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ