กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม,ข้าราชการบำนาญ

ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม,ข้าราชการบำนาญ

ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี,ข้าราชการบำนาญ

ศ.ดร.นสพ.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ศ.ดร.สืบศักดิ์ สนธิรัตน,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ข้าราชการบำนาญ

ศ.ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง , ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.ศิริพรรณ ตันตาคม,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร,ข้าราชการบำนาญ

รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.ธงชัย มาลา,ข้าราชการบำนาญ

รศ.ดร.กุมุท สังขศิลา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.ทศพล พรพรหม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผศ.ดร.ลพ ภวภูตานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.อรรัตน์ มงคลพร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รศ.ดร.พิชัย ทองดีเลิศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อรอินทุ์ ประไชโย,มหาวิทยาลัยนเรศวร

Prof.Gerard DUVALLET,Paul Valéry University

ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ไสว บูรณพาณิชพันธุ์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูลย์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ROBERT J. MCGOVERN Ph.D. , Cornell University

Prof. Dr.Kazuyuki Inubushi,Chiba University

Prof. Dr.Anake Kijjoa,University of Porto, Portugal

ศ.ดร.อานัฐ ตันโช,มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ,มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์,มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.บัณฑิต อินนุวงศ์,มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.ทิพวรรณ ลิมังกูร,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช