Announcements

ขอเชิญนิสิต นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567 นี้