ความหลากชนิดของเชื้อราสนิมสาเหตุโรคพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผู้แต่ง

  • จันจิรา อายะวงศ์ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • วินันท์ดา หิมะมาน กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • บารมี สกลรักษ์ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • กิตติมา ด้วงแค กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • ปานรดา แจ้งสันเทียะ กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • จินตนา อันอาตม์งาม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

ราสนิม, พืชป่าไม้, ดงพญาเย็น-เขาใหญ่

บทคัดย่อ

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราสนิมสาเหตุของโรคพืชป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2563 พบตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสนิมจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน  อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พบราสนิมทั้งหมด 84 ตัวอย่าง สามารถจำแนกชนิดของเชื้อราสนิมจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้จำนวน 56 ชนิด และบางชนิดจำแนกโดยการวิเคราะห์ทาง phylogenetic tree พบเชื้อราเข้าทำลายพืชอาศัยทั้งหมดมากกว่า 30 ชนิด โดยพบราสนิมบนพืชอาศัยที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ จำนวน 12 วงศ์ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคชนิดที่เป็น obligate plant parasites ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงราสนิมที่มีพืชอาศัยที่เป็นพืชเกษตรและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมโรคได้

References

จันจิรา อายะวงศ์ กฤษณา พงษ์พานิช วินันท์ดา หิมะมาน และกิตติมา ด้วงแค. 2552. โรคของกล้าไม้ป่าใน โรงเรือนเพาะชำ. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กรุงเทพฯ. 65 หน้า

โสภา แก้วศรีทอง. 2542. โรคของกล้าไม้ที่เกิดจากเชื้อราในโรงเรือนเพาะชำ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ 94 หน้า

Ayawong, C. 2020. The Study on Rust Fungi in the Family Raveneliaceae Causing Diseases of Fabaceae Trees in Thailand. Ph.D. Thesis. Kasetsart University. 118 pp.

Ayawong, C., J. Unartngam, W.H. Chung and Y. Ono. 2020a. Ravenelia species (Pucciniales) newly found in Thailand with their additional host and life cycle stage. Mycoscience 61(4): 197-203. https://doi.org/10.1016/j.myc.2020.03.005.

Ayawong, C., J. Unartngam, P. Thiwatwaranikul, I. Okane and Y. Ono. 2020b. Cystomyces antheropori, a new rust fungus on Antheroporum glaucum from Thailand. Mycoscience 61(4): 179-183. https://doi.org/10.1016/j.myc.2020.04.002.

Ayawong, C., J. Unartngam and W.H. Chung. 2020c. Two new records of Ravenelia species on legumes in Thailand. International Journal of Agricultural Technology 16(3): 563-574.

Kumar, S., R., Singh. and D.K. Gond. 2017. Diversity of rust fungus Puccinia on Justicia. Plant Pathology & Quarantine 7(1): 53–58. Doi 10.5943/ppq/7/1/6.

Pavan, H., G. Swaroopsingh and P. Ravishankar. 2014. A new host record for Uromyces mucunae on Mucuna sanjappae. Plant Pathology & Quarantine 4(2): 90–9. Doi 10.5943/ppq/4/2/2.

Seemadua ,S., T. Bhasabutra, D.R. Beasley, Y. P. Tan and R. G. Shivas. 2012. A new host genus and species (Afzelia xylocarpa) for Phakopsora pachyrhizi found in Thailand. Australasian Plant Disease Notes 7:125–126.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-04

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์