การศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์และตัวประสานจากน้ำนมโคเสียต่อการขึ้นรูปของภาชนะปลูกแบบย่อยสลายได้

ผู้แต่ง

  • ณภาส์ณัฐ อู๋สูงเนิน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วรพจน์ ศตเดชากุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วนิดา สืบสายพรหม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • มนูญ ปลงรัมย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ลักษณ์ เพียซ้าย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

มูลไส้เดือนดิน, หญ้าเนเปียร์, ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์, ภาชนะปลูกพืช, น้ำนมโคเสีย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และได้ภาชนะปลูกพืชอินทรีย์ที่ช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินภายหลังการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ ทำการทดลองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 – 19 พฤษภาคม 2565 ทำการศึกษาอัตราส่วนของมูลไส้เดือนดินกับหญ้าเนเปียร์และอัตราส่วนของตัวประสานที่เหมาะสม โดยใช้น้ำนมโคเสียเป็นวัตถุดิบหลักในการทำตัวประสาน ทำการศึกษาทั้งหมด 15 ชุดการทดลอง ที่อัตราส่วนผสมมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์แก่ ได้แก่ 4:1 3:1 2:1 1:1 และ 1:0 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนตัวประสาน 0.5 1 และ 2 เท่าโดยน้ำหนัก นำไปขึ้นรูปภาชนะปลูกด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ขนาด 350 กิโลปาสคาล ถึง 340 เมกะปาสคาล ด้วยแม่พิมพ์แบบกระถาง พบว่า ภาชนะปลูกในทุกอัตราส่วนผสมมูลไส้เดือนดินต่อหญ้าเนเปียร์แก่ ที่ใช้ตัวประสาน 2 เท่าโดยน้ำหนัก สามารถขึ้นรูปได้ดี

References

กรมวิชาการเกษตร. 2557. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา: www.doa.go.th/ard/wp-content/uploads/2019/11/FEDOA11.pdf, เข้าถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2565.

ไกรลาศ เขียวทอง. 2553. คู่มือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา. 24 หน้า.

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. 2542. อันตรายจากอุตสาหกรรมพลาสติก. แหล่งที่มา: https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/bulletin/bul99/v7n1/Table_Monomer, เข้าถึงเมื่อ27 ตุลาคม 2565.

ชาคริต บริรักษ์ และจันทิมา ช่างการ. 2562. การผลิตกระถางอินทรีย์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

นศพร ธรรมโชติ, ชวกร มุกสาน, ชโลธร ศักดิ์มาศ, เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ และชาตรี หอมเขียว. 2565. สมบัติทางกายภาพของกระถางเพาะกล้าไม้ที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างทะลายปาล์มน้ำมันต่อขี้เลื่อยไม้ยางพารา. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรม 15(1): 65-74.

ยงยุทธ โอสถสภา, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และชวลิต ฮงประยูร. 2556. ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 519 หน้า.

วรรณวิภา ไชยชาญ, อเนก สาวะอินทร์, เตือนใจ ปิยัง และวีระศักดิ์ ไชยชาญ. 2561. การศึกษาประสิทธิภาพของแท่งเพาะชำจากวัสดุเหลือใช้อินทรีย์ที่มีการผสมปุ๋ยมูลไส้เดือน. เอกสารวิชาการ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 76 หน้า.

ศรีสม สุวรรณวงศ์. 2544. การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ 141 หน้า.

A.O.A.C. 1990. Official Method of Analysis of AOAC International. 15th ed., A.O.A.C. International, Arlington, Virginia, U.S.A.

Bremner, J.M. and M.A. Tabatabai, 1972. Use of an ammonia electrode for determination of ammonia in Kjeldahl analysis of soil. Communication in soil science Soil Science and Plant Analysis 3(2): 159-165.

Sangmook, J., N. Pongsathorn and C. Sae-lim. 2008. Nursery pot from coconut coir fiber as a replacement for plastic to reduce global warming, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani.

Steven, J. Fonte, Y. Y. Kong Angela., C. V. Kesset., F. T. Paul and S. Johan. 2007. The influence of earthworm activity on aggregate-associated carbon and nitrogen dynamics differs with agroecosystem management. Soil Biology and Biochemistry 39: 1014-1022.

Walkley, A. and I.A. Black. 1934. An examination of the degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science 37: 29-38.

WikiHow Staff. 2021. How to make glue out of milk. (Online): Available Source: https://www.wikihow.com/Make-Glue-out-of-Milk: (August 1, 2021)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-07

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์