การใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อลักษณะทางประสาทสัมผัส

ผู้แต่ง

  • ศศิธร นาคทอง ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • พัชราพรรณ คำเมืองสา ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

ฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง, โยเกิร์ตนมแพะ, ลักษณะทางประสาทสัมผัส

บทคัดย่อ

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อลักษณะลักษณะทางประสาทสัมผัส วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design(CRD) โดยมี 4 กลุ่มการทดลองที่ใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม 0%), กลุ่มที่ 2    (ใช้ที่ระดับ 10%), กลุ่มที่ 3 (ใช้ที่ระดับ 15%) และกลุ่มที่ 4 (ใช้ที่ระดับ 20 %) ตามลำดับ จากนั้นนำไปศึกษาลักษณะทางประสาทสัมผัส ได้แก่  ลักษณะปรากฏและสี รูปร่างและเนื้อสัมผัส กลิ่นและรสชาติ รวมถึงคะแนนความพอใจโดยรวม ผลการทดลอง พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองมีคะแนนด้านสี, ความหนืดและความอ่อนตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของระดับการแทนที่น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ต ขณะที่คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p≥0.05) โดยกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 มีคะแนนความพอใจโดยรวมใกล้เคียงกันโดยมีค่าเท่ากับ 7±1.34 และ 7±1.18ตามลำดับ ซึ่งมากกว่ากลุ่มที่ 1 (6.55±1.86)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-09

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ