ผลของปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้าต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ผู้แต่ง

 • พฤหัส ศรีขวัญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • เกวลิน ศรีจันทร์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • อัญธิชา พรมเมืองคุก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สิรินภา ช่วงโอภาส ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • สุชาดา กรุณา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • จุฑามาศ ร่มแก้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 • ศิริสุดา บุตรเพชร ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ทิวา พาโคกทม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 • จิราพร เชื้อกูล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
 • ชาลินี คงสุด ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • ธรรมธวัช แสงงาม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • ธีรยุทธ คล้ำชื่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ยูเรีย, ปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้า, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบผลของปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้าอัตราต่างๆ ต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์แปซิฟิค 999 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (RCBD) ทำการปลูก 2 ครั้ง จำนวน 3 ซ้ำ 9 ตำรับทดลอง ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้าอัตรา 60 กก./ไร่ มีผลให้น้ำหนักฝักทั้งเปลือก น้ำหนักฝักปอกเปลือก น้ำหนักเมล็ด น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณโปรตีนในข้าวโพดมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยใช้ปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้าอัตรา 50 กก./ไร่ และการใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 52.17 กก./ไร่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-18

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์