พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อผักสลัดของผู้บริโภคในสถานประกอบการ PB Valley KaoYai Winery อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ณัฐธิดา ปัญญามากไพบูลย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, ผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อ, ผักสลัด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อผักสลัดของผู้บริโภคในสถานประกอบการ PB Valley KaoYai Winery อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่มาเลือกซื้อสินค้าผักสลัด จำนวน 70 ตัวอย่าง  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผักสลัด ส่วนใหญ่เป็นคนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างระบุเหตุผลในการบริโภคผักสลัดเป็นเรื่องของความชอบ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือระบุว่าเป็นประเด็นคุณค่าทางอาหาร และสุขภาพ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างบริโภคผักสลัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกซื้อผักสลัดที่สำคัญ ได้แก่ ลักษณะ และรสชาติของผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น ความเชื่อถือที่มีต่อสถานประกอบการ ป้ายมาตรฐานรับรอง GAP ความสะอาดของสถานที่ในการจัดจำหน่าย และราคาจำหน่ายที่ไม่สูงเกินไปใกล้เคียงกับราคาท้องตลาด เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและควรมีการจัดการ และพัฒนา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์