พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ผู้แต่ง

  • ทรรศวรรษ เย็นโภคา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • คนึงรัตน์ คํามณี ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • จิรัฐินาฏ ถังเงิน ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ดนชิดา วาทินพุฒิพร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

พฤติกรรม, การตัดสินใจ, ปุ๋ยเคมี, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1) ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2) พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีในนาข้าวของเกษตรกร 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดต่อการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ 4) ปัญหาในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 30 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 52.00 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา เป็นปัจจัยที่เกษตรกรให้ความสำคัญในการตัดสินใจซื้อมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตามลำดับ ปัญหาในการเลือกซื้อปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรพบมากที่สุด คือ ปัญหาการขาดความรู้ในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม และปัญหาสถานที่จำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่มีน้อย

References

กนกวรรณ กิตติจินดาวงศ์ คนึงรัตน์ คํามณี จิรัฐินาฏ ถังเงิน และพันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง. 2562. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าประเภทผักสด: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ. 2(1): 82 - 88.

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนล่าง. 2560. เทคโนโลยีการผลิตข้าวนาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก. พิษณุโลก: ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก.

ธนเดช กังสวัสดิ์. 2560. ตัวแบบกลยุทธ์การตลาดปุ๋ยปัจจัยการผลิตการเกษตร. วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค. 3(1): 64 - 79.

นรินทร์ ตันไพบูลย์. 2560. แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ปี 2561-63 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี. วิจัยกรุงศรี เดือนธันวาคม 2560.

ยงยุทธ โอสถสภา. 2560. รอบรู้เรื่องปุ๋ยเคมี. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เจียไต๋ จำกัด.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์