ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้แต่ง

  • ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกียรติศักดิ์ สนศรี ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ธรรมธวัช แสงงาม สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว, ปุ๋ยเคมี, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ซีดส์เทค 188 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 8 ตำรับทดลอง ผลการศึกษา พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,200 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,200 ลิตร/ไร่ (LOF1200+IFLOF-1200) มีผลให้ความสูงต้น ค่าความเขียวของใบ น้ำหนักฝักทั้งเปลือก น้ำหนักฝักปอกเปลือก น้ำหนักเมล็ด น้ำหนัก 100 เมล็ด และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในเมล็ดของข้าวโพดมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 2,400 ลิตร/ไร่ (IFLOF-2400) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 2,400 ลิตร/ไร่ (LOF2400) นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,200 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 1,200 ลิตร/ไร่ (LOF1200+IFLOF-1200) ยังมีผลให้ปริมาณโปรตีนในเมล็ดของข้าวโพดมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 2,400 ลิตร/ไร่ (IFLOF-2400) และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวอัตรา 2,400 ลิตร/ไร่ (LOF2400) ตามลำดับ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10 — Updated on 2022-06-10

Versions

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ