ประสิทธิภาพการเป็นสารไล่ของน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสต่อด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky)

ผู้แต่ง

  • ปภพ สินชยกุล ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • จิรวัฒน์ เอี่ยมใจดี ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • วิชัย สรพงษ์ไพศาล ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

การไล่, น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส, ด้วงงวงข้าวโพด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ การทดสอบประสิทธิภาพการไล่ของน้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัส(Eucalyptus camaldulensis)ที่ความเข้มข้น 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 เปอร์เซ็นต์ ในตัวทำละลายอะซิโตน ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ต่อด้วงงวงข้าวโพด(Sitophilus zeamaisMotschulsky) ทำการทดสอบการไล่แบบมีทางเลือกในท่อทดสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตรยาว 40 เซนติเมตรโดยมีเมล็ดข้าวบันทึกผลที่เวลา 2,4,6,8,10,12 และ 24 ชั่วโมง ผลการทดสอบพบว่า น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสความเข้มข้น 7 และ 8 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการไล่อยู่ในช่วง 82.5 - 95.0 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับ 5 (80.1 - 100.0 เปอร์เซ็นต์) ของเปอร์เซ็นต์การไล่แมลง เมื่อเวลาผ่านไป 6 - 24 ชั่วโมง เมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจาก 9 - 13 เปอร์เซ็นต์ อัตราการไล่ด้วงงวงข้าวโพดอยู่ในช่วง 89.6 - 100.0 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เวลา 2 - 24 ชั่วโมงหลังการทดสอบ ไม่แตกต่างทางสถิติ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์