Vol. 23 No. 1 (2023): January - June 2023

					View Vol. 23 No. 1 (2023): January - June 2023

ฉบับนี้เป็นปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เพื่อรวบรวมเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในฉบับนี้มีบทความวิจัย และบทความวิชาการ   ที่มีเนื้อหาทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุมศาสตร์หลายด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

Published: 21-01-2023