การจัดทำข้อมูลรีนาวน์ของพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

ผู้แต่ง

  • สมิต ยิ้มมงคล ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • วิสูตร ไมตรีจิตต์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ทวีพร เรืองพริ้ม ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ใจทิพย์ ศักดิ์ธนกุล สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน กำแพงแสน
  • วัชระ นิลเพชร สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน กำแพงแสน

คำสำคัญ:

พ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน, รีนาวน์, การประกวดโคเนื้อในระบบสากล

บทคัดย่อ

การศึกษาการจัดทำข้อมูล register of renown ของพ่อพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพ่อโคที่มีลักษณะที่ดีและสามารถถ่ายทอดไปยังลูก เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน สมาชิกในโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนและสมาชิกของสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัดทราบแนวทางการใช้ประโยชน์จากพ่อโคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการผลิตเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยการรวบรวมผลการประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนในระบบสากลในช่วงระหว่างปี 2555 – 2561 เพื่อนำมาคิดคะแนน register of renown ตามข้อกำหนดของสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนซึ่งพัฒนาและปรับแต่งมาจากวิธีการของ American Brahman Breeders Association ผลปรากฏว่าจากพ่อโคจำนวน 56 ตัว มีพ่อโคrenown จำนวน 6 ตัวที่มีคะแนนสูงเรียงตามลำดับคือ KU สันใน 51051 D4 M0933, KU แหลม 44048 D2 M0415 , MN ขวัญ 44025 D2 M0645, NN ปลาคาร์ฟ 45003 D2 M0254, KU 55029 D4 M1001 และ MF 50002 D3 M0364 โดยมีคะแนนrenown 38, 33, 32, 23, 20 และ 19 คะแนนตามลำดับ โดยที่ KU สันใน 51051 D4 M0933, KU แหลม 44048 D2 M0415 และKU 55029 D4 M1001 เป็นพ่อโคที่ให้ลูกที่มีลักษณะดีทั้งเพศผู้และเพศเมีย ส่วน NN ปลาคาร์ฟ 45003 D2 M0254 และ MF 50002 D3 M0364 เป็นพ่อโคที่ให้ลูกเพศเมียที่มีลักษณะดีและสวยงามเหมาะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาฝูงแม่โคผสมพันธุ์ ส่วน MN ขวัญ 44025 D2 M0645 เป็นพ่อโคที่ให้ลูกเพศผู้ที่มีลักษณะดี เหมาะที่จะนำไปใช้ในการผลิตลูกโคที่จะนำไปใช้ในการผลิตเป็นโคขุน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-10

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ