ผลของแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นชิโซะที่ปลูกในระบบปิด

ผู้แต่ง

  • ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • บรรพต แซ่โค้ว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี
  • ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ:

สมุนไพร, แสงเสริม, LEDs, ชั่วโมงรับแสง

บทคัดย่อ

ชิโซะใบเขียว (Perilla frutescens (L.) Britton) เป็นพืชสมุนไพรที่นิยมบริโภคและประดับตกแต่งจานอาหาร เป็นพืชวันสั้นซึ่งการให้แสงเสริมช่วยยืดเวลาการออกดอก และการเจริญเติบโตทางลำต้นเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตใบได้นานขึ้น งานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 การทดลอง คือ 1) การศึกษาผลของชั่วโมงรับแสงต่อวันต่อการออกดอกของต้นชิโซะ ได้แก่ การรับแสงฟลูออเรสเซนต์ 120 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที ที่ 11, 12, 13, 14, 15 และ 16 ชั่วโมงต่อวัน และ 2) การศึกษาผลของการเสริม LEDs (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน และสีแดงผสมกับสีน้ำเงิน) ที่ 120 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที นาน 4 ชั่วโมง ภายหลังให้แสง LED สีขาว 120 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที 12 ชั่วโมงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นชิโซะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ทรีทเมนต์ และ 3 ซ้ำ ซ้ำละ 6 ต้น ปลูกในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาสเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70% ผลการทดลองพบว่า การให้แสงฟลูออเรสเซนต์ 15-16 ชั่วโมงต่อวันยืดเวลาการออกดอกได้นานถึง 180 วันหลังย้ายปลูก ส่วนการให้แสงเสริม LEDs พบว่า แสงสีแดงให้จำนวนใบเฉลี่ยมากที่สุด 21.25 ใบ แสงสีแดงผสมแสงสีน้ำเงินให้ความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุด 87.14 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติกับแสงสีขาวที่ให้จำนวนใบ 15 ใบ และความสูงต้น 64.58 เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม แสงสีขาวทำให้ต้นชิโซะใช้เวลาในการออกดอกมากที่สุดคือ 103.58 วันหลังย้ายปลูก ส่วนแสงสีน้ำเงินทำให้ชิโซะออกดอกเร็วที่สุดคือ 49.17 วันหลังย้ายปลูก

References

พูนภิภพ เกษมทรัพย์. 2556. สรีรวิทยาของการควบคุมการออกดอก. หนังสือโครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. สำนักพิมพ์บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร. 448 หน้า.

Dimita, R., S. Min Allah, A. Luvisi, D. Greco, L. De Bellis, R. Accogli, C. Mininni and C. Negro. 2022. Volatile compounds and total phenolic content of Perilla frutescens at microgreens and mature stages. Horticulturae 8: 71. https://www.mdpi.com/2311-7524/8/1/71

Dou, H.J, G.H. Niu, M.M. Gu and J.G. Masabni. 2017. Effects of light quality on growth and phytonutrient accumulation of herbs under controlled environments. Horticulturae 3: 36. https://www.mdpi.com/2311-7524/3/2/36

Downs, R. J. 1956. Photoreversibility of flower initiation. Plant Physiology 31: 279–284.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC540782/

Jacobs, W.P. 1982. Comparison of photoperiodic sensitivity of green-leafed and red leafed perilla. Plant Physiology 70: 303-306. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16662466/

Lee, Y.J. and C.M. Yang. 2009. Seasonal changes of growth and leaf peril aldehyde in Perilla frutescens (L.) Britton. Journal of Taiwan Agricultural Research 58: 114-124. https://www.doc-developpement-durable.org/file/Culture/Plantes-Medicinales-Aromatiques/FICHES_PLANTES/Perilla%20frutescens/Seasonal%20Changes%20of%20Growth%20and%20Leaf%20Perillaldehyde%20in%20Perilla%20frutescens.pdf

Sarkar, S., Y. Kiriiwa, M. Endo, T. Kobayashi and A. Nukaya. 2008. Effect of fertigation management and the composition of nutrient solution on the yield and quality of high soluble solid content tomatoes. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science. 77 (2): 143–149. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjshs1/77/2/77_2_143/_pdf.

SharathKumar, M., E. Heuvelink, L.F.M. Marcelis and W. van Leperen. 2021. Floral induction in the short-day plant chrysanthemum under blue and red extended long-days. Frontiers of Plant Science 11:610041. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.610041/full

Taiz, L. and E. Zeiger. 2006. Plant Physiology (4th edition). Sinaucer Associates, Inc., M.A., U.S.A.

Zhang S., J. Ma, H. Zou, L. Zhang, S. Li and Y. Wang. 2020. The combination of blue and red LED light improves growth and phenolic acid contents in Salvia miltiorrhiza Bunge. Industrial Crops and Products 158. (2020) 112959. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669020308761

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-14

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ