การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้และคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมีของโยเกิร์ตนมแพะทดแทนน้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทอง

ผู้แต่ง

  • ศศิธร นาคทอง ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • พัชราพรรณ คำเมืองสา ห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

เห็ดถั่งเช่าสีทอง, โยเกิร์ตนมแพะ, คุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี

บทคัดย่อ

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะต่อลักษณะทางกายภาพ-เคมี วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design(CRD) โดยมี 4 กลุ่มการทดลองที่ใช้น้ำสกัดจากฐานเห็ดถั่งเช่าสีทองในโยเกิร์ตนมแพะ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม 0%), กลุ่มที่ 2 (แทนที่ 10%),  กลุ่มที่ 3 (แทนที่15%) และกลุ่มที่ 4 (แทนที่ 20 %) ตามลำดับ จากนั้นนำไปศึกษาลักษณะทางกายภาพ-เคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณกรดแลคติค ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ ความหนืด ค่าสี  ลักษณะเนื้อสัมผัส ผลการทดลอง พบว่า ทุกกลุ่มการทดลองมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ ความหนืด ค่าสี L* และลักษณะเนื้อสัมผัส (ค่าความแข็ง, ค่าการเกาะรวมตัวกัน, ค่าการทนต่อการเคี้ยวและค่าการยึดติด ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)  ตรงกันข้ามกับค่า b* ที่มีค่าเมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05

References


Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-11

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ