ผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน

ผู้แต่ง

  • ยศวดี เม่งเอียด ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • จุฑามาศ ร่มแก้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ธรรมธวัช แสงงาม สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ธีรยุทธ คล้ำชื่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

ปุ๋ย, โบรอน, อ้อย

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของการจัดการปุ๋ยเคมีร่วมกับโบรอนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยตอ (ปีที่ 1) พันธุ์ LK 92-11 ที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อค (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ ประกอบด้วย 9 ตำรับทดลอง ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ มีผลให้ความสูงของต้น จำนวนลำใน 1 แถวเมตร ค่าความเขียวของใบอ้อย ผลผลิตอ้อยสด นํ้าหนักต่อลำ จำนวนปล้องต่อลำ ค่า CCS ผลผลิตนํ้าตาล ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ ยังมีผลให้ความเข้มข้นของธาตุโบรอนที่สะสมในท่อนลำของอ้อยมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 156 กรัม/ไร่ (IFDOA_100%+B156) การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น 10 % ของค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IFDOA_110%+B104) และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับโบรอนอัตรา 104 กรัม/ไร่ (IFDOA_100%+B104) ตามลำดับ  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-12

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์