การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมือง 6 สายพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์ บูช-7

Comparison on fruit characteristics of 6 cultivars of Local Avocado and Booth-7 cultivar (Persea americana Mill.)

ผู้แต่ง

  • เรืองศักดิ์ กมขุนทด สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา
  • ดรุณี ถาวรเจริญ สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

ลักษณะผล พันธุ์อะโวคาโด

บทคัดย่อ

การศึกษาลักษณะของผลอะโวคาโดพื้นเมืองจำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่สายพันธุ์รหัส 0001 ST, 0007 ST, 0001 RS, 0002 RS, 0001 SS และ 0001 PJ กับพันธุ์ บูช-7 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะบางประการของผล พบว่า ลักษณะที่ไม่แตกต่างกันคือ การมีจุกผลบริเวณใกล้ขั้ว อายุการสุก ลักษณะที่แตกต่างกันคือ รูปร่างผล รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้ว รูปร่างปลายผล ตำแหน่งขั้วผล ความมันวาว ลักษณะผิวผล รูปร่างขั้วผล สีเปลือกผลแก่ เส้นผ่านศูนย์กลางผล ความยาวผล น้ำหนักผลแก่ สีเปลือกผลสุก สีเนื้อ สีชั้นระหว่างเนื้อและเปลือก เส้นใยในเนื้อ น้ำในเนื้อ รูปร่างเมล็ด น้ำหนักผลสุก น้ำหนักเปลือก และน้ำหนักเมล็ด จากการเปรียบเทียบคุณภาพผล 4 ลักษณะ พบว่า มีสายพันธุ์ดีเด่นที่สุดคือ 0001 ST, 0007 ST และ 0001 PJ ซึ่งมีลักษณะดีเด่น 2 ลักษณะ และรองลงมาคือ 0001 RS, 0002 RS และ 0001 SS มีลักษณะดีเด่น 1 ลักษณะ และพันธุ์บูช-7 ไม่พบลักษณะดีเด่น

References

ขวัญหทัย ทะนงจิตร. 2565. การปลูกอะโวคาโดอย่างมืออาชีพ. สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 58 หน้า

ฉลองชัย แบบประเสริฐ. 2534. อะโวคาโด. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, นครปฐม. 33 หน้า

สายพิน ศรีอนงค์. 2527. การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโด พันธุ์บูช-7 และลู่ล่า. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. ภาควิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 16 หน้า.

สำนักงานคุ้มครองพันธ์พืช. 2562. รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามชนิดพืชที่ได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: https://www.doa.go.th/pvp/, (1 ตุลาคม 2565.)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-24

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์