ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ-เคมี องค์ประกอบน้ำนม และประสาทสัมผัส ของผลิตภัณฑ์นมแพะสเตอริไลส์ที่ผลิตจากน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง

ผู้แต่ง

  • ศศิธร นาคทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ทิพมนต์ จันทร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

นมแพะสเตอริไลส์, คุณภาพทางกายภาพ-เคมี, องค์ประกอบน้ำนม, ลักษณะทางประสาทสัมผัส

บทคัดย่อ

The research aimed to study on physical-chemical quality, milk composition and sensory of frozen goat milk kept for 3 month were divided to 4 groups of raw goat milk frozen by month storage at 0(T1), 1(T2), 2(T3) and 3(T4). The results showed that frozen goat milk made to Sterilized Goat Milk, it had statistically significant decreased in protein, fat, total solids in milk, solid non-fat, sugar, lactose when were kept long storage (p<0.05). For sensory evaluation in terms of flavor, texture, appearance, color and overall satisfaction were statistically significant difference (p>0.05) except for lumpy or clot characteristic in the milk tends to be more pronounced in month 3 (p<0.05)

References

จรุง หนูช่วย. 2555. การเปรียบเทียบองค์ประกอบ คุณภาพ และอายุการเก็บรักษาของน้ำนมแพะดิบระหว่างรีดด้วยมือและเครื่องรีด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.

ชูศักดิ์ จอมพุก. 2555. สถิติ : การวางแผนการดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านพืชด้วย “R”. พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข. 2556. เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม. ฉบับที่ 352.

ปิยวดี นาคสกุล. 2556. การศึกษาองค์ประกอบและคุณภาพของน้ำนมแพะดิบแช่แข็ง เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมแพะพาสเจอร์ไรส์สเตอริไลส์ โยเกิร์ต และไอศกรีม. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน นครปฐม.

รัตนากร แสนคำพล. 2552. การศึกษาคุณภาพของนมแพะดิบและนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ตามวิธีการของเกษตรกรในพื้นที่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.

ศศิธร นาคทอง. 2555. ปฏิบัติการหลักวิทยาศาสตร์น้ำนม. หจก. มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, กรุงเทพฯ.

สุกัญญา วิชชุกิจ, ศศิธร นาคทอง, ศรีสมัย วิริยารัมภะ และสุวรรณา ทิพยรักษ์. 2552. การศึกษาผลการให้ความร้อนแบบสเตอริไลซ์ต่อนมแพะในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมก. ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.

Choi, R. P., A. F. Koncus, G. Cherrey and R.J. Remaley. 1993. Determination of protein reducing value of milk as an indicator of the presence of non fat dry milk solid. Milk and Food Tech. 16: 241-246.

Dmytroe I., A. Mituniewicz-Malek. and Balejko J. 2010. Assessment of selected physicochemical parameters of UHT sterilized goat’s milk. Electronic journal of polish agricultural universities. 13(2).

Hall, C.W. and G.M. Trout. 1968. Milk Pasteurization. AVI Publishing Company. Inc., Westport, Connecticut. 234 p.

Rusky, M. and T.A.Temb. 2001. Milk and Dairy products: Protein-properties and processing. VCH, New York.

Walstra, P., T.J. Geurts, , A. Noomen, , A. Jellema, , and M.A.J.S. Van Boekel. 1999. Dairy Technology Principles of Milk Properties and Processes. Department of Food Science, Wageningen Agricultural University, Wageningen, The Netherlands.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ