ผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว

ผู้แต่ง

  • ชัยสิทธิ์ ทองจู ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  • ธรรมธวัช แสงงาม สถานีวิจัยกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำสำคัญ:

ข้าว, กากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ)

บทคัดย่อ

ศึกษาผลของกากน้ำตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวนาดำพันธุ์สุพรรณบุรี 1 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 ซ้ำ 8 ตำรับทดลอง ปรากฏผลดังนี้ คือ การใส่กากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 120 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเท่ากากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 120 ลิตร/ไร่ (AM120+IFAM120) มีผลให้ความสูงต้น จำนวนแขนงต่อต้น ค่าความเขียวของใบ และน้ำหนักรวมทั้งหมดของข้าวมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเท่ากากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 240 ลิตร/ไร่ (IFAM240) นอกจากนี้ การใส่กากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 120 ลิตร/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเท่ากากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 120 ลิตร/ไร่ (AM120+IFAM120) ยังมีผลให้จำนวนรวงต่อต้น น้ำหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ำหนักเมล็ดดีของข้าวมากที่สุด รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเท่ากากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 240 ลิตร/ไร่ (IFAM240) ซึ่งไม่แตกต่างกับการใส่กากน้ำตาลผงชูรสอัตรา 240 ลิตร/ไร่ (AM240)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-09

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์