การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์กะเพรา

ผู้แต่ง

  • ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • อัญมณี อาวุชานนท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ธนัญญา นาคะ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

คำสำคัญ:

ความงอกมาตรฐาน, อุณหภูมิ, การทำลายการพักตัว

บทคัดย่อ

Holy basil is very popular home-garden vegetable because it has high medicinal and nutritional values. Therefore, holy basil seeds are considerable for trading in Thai agriculture. However, its germination testing method is not included in the Rules for Seed Testing. In this experiment, the germination of Holy basil was tested by Top of Paper (TP) method at 20, 30, alternative temperature of 20-30oC and four dormancy breaking methods as 1. Soaking in water for 24 hr, 2. Preheating at 40oC for 7 days, 3. Using 0.2% KNO3 and 4. Prewashing in running water for 1 hr were tested. The result showed that the TP with alternative temperature (20-30oC) gave the highest germination percentage. The dormancy breaking method were not affected germination percentage of Holy basil seeds. The germination of holy basil seeds could be determined at 14 days after sowing.

References

ก กุลฑล. 2524. ตำรายาพื้นบ้าน. ปรีชาการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 46 หน้า.

กรมส่งเสริมการเกษตร. 2559. ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร “กะเพรา”. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.agriinfo.doae.go.th/year59/plant/rortor/veget/6.pdf. [1 มิถุนายน 2560]

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2560. Seed Processing Plant. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://home.kku.ac.th/seedtechpp/index.php/lab-member. [1 มิถุนายน 2560]

จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2521. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. กลุ่มหนังสือเกษตร, กรุงเทพฯ. 210 หน้า.

วัลลภ สันติประชา. 2540. เทคโนโลยีเมลด็พันธุ์พืชไร่. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา. 212 หน้า.

AOSA. 1983. Seed Vigor Testing Handbook. Association of Official Seed Analysts. Virginia. USA. 88 p.

Caseiro, R., M.A. Bennett and J. Marcos-Filho. 2004. Comparison of three priming techniques for onion seed lots differing in initial seed quality. Seed Science and Technology. 32: 365-375.

Hossain, M.A., M.K. Arefin, B.M. Khan and M.A. Rahman. 2005. Effects of seed treatment on germination and

seedling growth attributes of Horitaki (Terminalia chebula Retz.) in the Nursery. Journal of Agriculture and Biological Science. 1: 135-141.

International Seed Testing Association. 2016. International Rules for Seed Testing. The International Seed Testing Association, Switzerland. 284 p.

Selvarani, K. and R. Umarani. 2011. Evaluation of seed priming methods to improve seed vigour of onion (Allium cepa cv.aggregatum) and carrot (Daucus carota). Journal of Agricultural Technology. 7: 587-867.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-13

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์