การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

ผู้แต่ง

  • เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รพี ดอกไม้เทศ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เศรษฐ์ ชุนเกศา ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

วีดิการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาวีดิทัศน์ เรื่อง การปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด สำหรับเกษตรกร  2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากวีดิทัศน์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อวีดิทัศน์  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) วีดิทัศน์เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า 1) วีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์ ของเกษตรกร สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อวีดิทัศน์ อยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการดำเนินเรื่อง และด้านองค์ประกอบของวีดิทัศน์ คุณภาพเสียงอยู่ในระดับปานกลาง และด้านประโยชน์ที่ได้รับ พบว่าอยู่ในระดับมาก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-09

ฉบับ

บท

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์